دانلود نمونه سوالات دکتری آزاد 1391

مجموعه سوالات دکتری دانشگاه آزاد, نمونه سوالات دکترای 1391,سوال سال 1390 دکتری

مجموعه سوالات دکتری دانشگاه آزاد از 1380 تا 1390, سوالات دکتری دانشگاه آزاد

نمونه سوالات دکتری آزاد 1380 تا 1390 کلیه رشته ها
مجموعه سوالات دکتری دانشگاه آزاد از 1380 تا 1390, سوالات دکتری دانشگاه آزاد | سوالات دکتری ۱۳۹۰ و دکتری ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری

سوالات سال 90 دانشگاه آزاد را در هر لحظه می توانید خرید نمایید.
سوالات سال 91 دانشگاه آزاد تا تاریخ 18/10/91 منتشر نشده است. برای خرید بعد از این تاریخ هماهنگ شود. {برای خرید سوالات سال 91 دانشگاه آزاد هماهنگ شود در صورت انتشار ارائه میگردد}

www.PhdL.net
5241|442|0937بانک سامان
شماره حساب :۱-۱۱۰۹۰۳۱-۲۴-۹۲۰۱
شماره کارت:  6219861001885655
بنام Moslem Arvin

سوالات کلیه رشته ها و گرایش های آزمون دكتری دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ موجود می باشد.
نمونه سوالات دکترای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
نمونه سوالات دکتری آزاد 1390
سوال سال 1390 دکتری آزاد
سوال 90 دکتری آزاد اسلامی
سوالات دکتری آزاد
نمونه سوال دکترا ازاد 1390
مجموعه سوالات دکتری کلیه رشته ها از سال 1380 تا 1390
سوالهای دکتری ازاد
سوال سال 90 دکتری نیمه متمرکز
نمونه سوال دکتری آزاد نیمه متمرکز 1390

سوالات دکتری ۱۳۹۰ و دکتری ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری

نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی انرژی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی برق - الکترونیک
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی برق - قدرت
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی برق - کنترل و سیستم
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی برق - مخابرات
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی پزشکی - بیو مکانیک
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی پزشکی - بیو مواد
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی شیمی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی صنایع - برنامه ریزی و مدیریت تولید
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی عمران - سازه
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی عمران - آب
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی عمران - خاک
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی کامپیوتر - سیستمهای نرم افزاری
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی معدن - کلیه گرایشها
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی متالوژی و مواد - کلیه گرایشها
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی نساجی - شیمی نساجی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی هسته ای - مهندسی پرتو پزشکی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مهندسی هوافضا - کلیه گرایشها
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - آمار
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زیست شناسی دریا - جانواران دریا
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - ریاضی - هندسی توپولوژی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - ریاضی - جبر
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - ریاضی - آنالیز
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زمین شناسی - پترولوژی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زمین شناسی - تکتونیک
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - علوم جانوری - تکوینی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زیست شناسی - میکروبیولوژی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زیست شناسی - سلولی و مولکولی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زیست شناسی - ژنتیک مولکولی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - بیوشیمی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - بیوفیزیک
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - شیمی - شیمی فیزیک
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - شیمی - شیمی تجزیه
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - شیمی - شیمی آلی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - شیمی - شیمی معدنی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - شیمی - شیمی کاربردی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - فیزیک - اتمی و مولکولی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - فیزیک دریا
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - هواشناسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - ژئوفیزیک - کلیه گرایش ها
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - میکروبیولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - بهداشت و بیماری آبزیان
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - انگل شناسی دامپزشکی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - قارچ شناسی دامپزشکی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - رادیولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای کوچک
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - بهداشت و بیماری طیور
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - فارماکولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - دامپزشکی - فیزیولوژی دامپزشکی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - آبیاری و زهکشی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - سازه های آبی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - مهندسی منابع آب
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - علوم باغبانی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - توسعه کشاورزی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - علوم جنگل
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - علوم و صنایع چوب
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - خاک شناسی - شیمی و حاصل خیزی خاک
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - خاک شناسی - پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - خاک شناسی - فیزیک و حفاظت خاک
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - زراعت - اکولوژی کشاورزی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - شیلات
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - محیط زیست
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - تغذیه دام
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد - کشاورزی - اصلاح نژاد دام
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - اصلاح نباتات
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - علوم مرتع
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - علوم و مهندسی آبخیزداری
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - علوم اقتصادی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن اسلامی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی و حدیث
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - تاریخ
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - باستان شناسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - جغرافیا سیاسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - جغرافیای طبیعی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - حسابداری
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - حقوق بین الملل عمومی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - حقوق خصوصی 
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - حقوق عمومی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - حقوق کیفری و جرم شناسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - روانشناسی عمومی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - روانشناسی تربیتی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - روانشناسی سلامت
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - آموزش زبان آلمانی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - آموزش زبان انگلیسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زبان و ادبیات انگلیسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - ادبیات فرانسه
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زبان و ادبیات عرب
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زبان و ادبیات فارسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - زبان شناسی همگانی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - جامعه شناسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - عرفان اسلامی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - علوم ارتباطات
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - علوم سیاسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - روابط بین الملل
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - فلسفه تعلیم و تربیت
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - برنامه ریزی درسی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - فلسفه تطبیقی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - فلسفه هنر
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - فلسفه علم
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - فلسفه
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کلام - فلسفه دین و مسائل کلامی جدید
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - کتابداری و اطلاع رسانی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت دولتی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم ها
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت - مدیریت مالی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت - مدیریت رسانه ای
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت آموزشی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت تکنولوژی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مشاوره
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت آموزش عالی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - هنر - شهرسازی
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - هنر - معماری
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد 90 - هنر - معماری اسلامی

نمونه سوالات دکتری آزاد قیمت برای هر سال رشته ۳۰۰۰ تومان میباشد.
تعداد سالهای سوالات آزمون بسته به نیاز شما از یک سال تا 10 سال گذشته ارسال میگردد.


دانلود نمونه سوالات دکتری دانشگاه آزاد سال ۹۰
نمونه سوال دکتری آزاد 1390
نمونه سوالات دکتری آزاد 90
فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا دانشگاه آزاد ۱۳۹۰ از طریق ایمیل ( برای دانلود ) و پست پیشتاز

1- نحوه خرید نمونه سوالات آزمون دکترای ۹۰ دانشگاه آزاد به صورت ایمیل
برای خرید و تهیه نمونه سوالات دکترای ۹۰ دانشگاه آزاد می توانید پس از واریز مبلغ 3 هزار تومان (3000 تومان)
به شماره حساب بانک سامان:
۱-۱۱۰۹۰۳۱-۲۴-۹۲۰۱  یا انتقال وجه از طریق تمامی کارت های عضو شتاب به شماره کارت 6219861001885655 بنام Moslem Arvin
یک اس ام اس حاوی رشته درخواستی ، شماره فیش ( یا کد رهگیری در رسید بانکی ) و آدرس ایمیل به شماره موبایل09374425241 بفرستید تا سوالات به ایمیلتان ارسال شود.

2- نحوه خرید نمونه سوالات دکتری سال ۹۰ از طریق پست پیشتاز
همچنین داوطلبانی که می خواهند از طریق پست برایشان ارسال شود مبلغ 6 هزار تومان ( سوال + هزینه پست ) واریز و اطلاعات خود ( شماره رسید بانکی ، نام رشته درخواستی ، آدرس دقیق به همراه کد پستی و نام شخص گیرنده ) را به شماره 09374425241 اس ام اس کنند تا به صورت پست پیشتاز برایشان ارسال شود که بین 2 تا 4 روز بستگی به محل سکونت شما طول خواهد کشید.

نیازی به پیگیری نخواهد بود و پس از ارسال از طریق پست ، شماره کد رهگیری مرسوله . و در صورت ارسال با ایمیل ، یک اس ام اس برای اطلاع شما ارسال خواهد شد تا سوالات را در ایمیلتان دانلود و مورد استفاده قرار دهید.

سوالات کلیه رشته ها و گرایش های آزمون دكتری دانشگاه آزاد اسلامی سال 90 موجود می باشد.
نمونه سوالات دکترای 1390
نمونه سوالات دکتری آزاد 1390
سوال سال 1390 دکتری آزاد
سوال 90 دکتری آزاد اسلامی
سوالات دکتری آزاد
نمونه سوال دکترا ازاد 1390
مجموعه سوالات دکتری کلیه رشته ها از سال 1380 تا 1390
سوالهای دکتری ازاد
سوال سال 90 دکتری نیمه متمرکز
نمونه سوال دکتری آزاد نیمه متمرکز 1390

شماره حساب بانک سامان : ۱-۱۱۰۹۰۳۱-۲۴-۹۲۰۱
شماره کارت به کارت بانک سامان : 6219861001885655
بنام Moslem Arvin
----------------------------
ایمیل مدیر فروش : forosh[at]phdl.net
شماره پیامک : 09374425241

www.PhDL.net  | خرید اینترنتی سوالات دکتری آزاد ۹۰ و ۹۱
www.PhDL.net  | خرید اینترنتی سوالات دکتری آزاد ۹۰ و ۹۱

www.PhdL.net
5241|442|0937

 خرید سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد | نمونه سوالات دکتری سراسری منابع دکتری | منابع آزمون دکتری | منابع دکتری 93 | منابع کنکور دکتری - سایت آزمون دکتری


برچسب‌ها: مجموعه سوالات دکتری دانشگاه آزاد , سوالات دکتری دانشگاه آزاد , سوالهای دکتری ازاد , سوال سال 1390 دکتری آزاد
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم شهریور 1390ساعت 0:52  توسط فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا آزاد 90  | 

تبادل لینک رایگان

تبادل لینک رایگان

برای تبادل لینک به صورت رایگان ، سایت دکتری را

با عنوان : دکتری | سایت دکتری | اخبار دکتری
و  به آدرس : http://www.phdl.net

لینک نمایید. سپس از طریق ایمیل info@phdl.net ما را آگاه سازید. با تمامی سایت ها و وبلاگ ها ، و خصوصا وب سایت های علمی دانشجویی دانشگاهی و رشته های مختلف تبادل لینک می شود.

فهرست سایتهای مفید :

+ سایت های دکتری :

+ سایت های پزشکی :

+ سایت های کشاورزی :

+ سایت های مدیریت :

+ سایت شهرستان ها :

www.PhdL.net
5241|442|0937

 خرید سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد | نمونه سوالات دکتری سراسری منابع دکتری | منابع آزمون دکتری | منابع دکتری 93 | منابع کنکور دکتری - سایت آزمون دکتری


برچسب‌ها: تبادل لینک رایگان , سایت دکترا , سایت دکتری , سایت دکتری دانشگاه آزاد , پی اچ دی ال
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی 1392ساعت 13:11  توسط فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا آزاد 90  | 

ثبت‌ نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ از فردا

سایت دکتری ( www.PhDL.net ) - ثبت‌نام دوره دکتری تخصصی (PHD) سال ۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی از فردا آغاز خواهد شد.

به گزارش سرویس «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر اقبالی، رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد با اعلام این خبر، گفت: داوطلبان دوره دکتری تخصصی (PHD) می‌توانند از روز یکشنبه اول دی ماه با مراجعه به سایت www.azmoon.org نسبت به ثبت‌نام اینترنتی خود اقدام کنند.

اقبالی با بیان اینکه این ثبت‌نام تا روز یکشنبه هشتم دی ماه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: هر داوطلب آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند یک رشته و حداکثر ۵ واحد دانشگاهی را انتخاب کرده و در سایت آن را درج کند.

وی درباره حوزه امتحانی داوطلبان، تصریح کرد: داوطلبان با آزمون می‌توانند در صورت تمایل حوزه امتحانی خود را با توجه به نزدیکی به محل سکونت خود انتخاب کنند که این حوزه‌های امتحانی شامل اصفهان (خوراسگان)، تبریز، رشت، ساری، کرمان، مشهد، علوم و تحقیقات خوزستان، تهران، پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان، شیراز و علوم و تحقیقات کرمانشاه است.

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد درخصوص شرایط ثبت‌نام بدون آزمون دوره دکتری سال ۹۳، گفت: داوطلبان باید در علوم انسانی حداقل معدل ۱۸ و در سایر رشته‌ها حداقل ۱۷ و در پایان‌نامه در کلیه رشته‌ها ۱۸٫۵ را در مقطع کارشناسی ارشد کسب کرده باشند.

وی خاطر نشان کرد: از تغییرات شرایط ثبت‌نام بدون آزمون این است که هیچ شرط سنی برای این دسته از داوطلبان درنظر گرفته نخواهد شد.

اقبالی درخصوص زمان برگزاری آزمون دوره دکتری دانشگاه آزاد، گفت: این آزمون در ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار خواهد شد و داوطلبان می‌توانند در صورت مواجه شدن با هر سؤال یا ابهامی به سایت www.pubr-azmoon.com مراجعه کنند.

انتهای پیام

اخبار مشابه :

 1. آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری ۹۳ از فردا/ ممنوعیت‌های شرکت در آزمون دکتری
 2. زمان آغاز ثبت نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد/ برگزاری آزمون در اسفندماه
 3. آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری ۹۳ از ۵ آذر / برگزاری آزمون در اسفند ماه
 4. تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون دکتری و ارشد دانشگاه آزاد

www.PhdL.net
5241|442|0937

 خرید سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد | نمونه سوالات دکتری سراسری منابع دکتری | منابع آزمون دکتری | منابع دکتری 93 | منابع کنکور دکتری - سایت آزمون دکتری


برچسب‌ها: ثبت‌نام دوره دکتری تخصصی , ثبت‌ نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , ثبت‌ نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 93 , سایت دکتری , پی اچ دی ال
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی 1392ساعت 12:55  توسط فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا آزاد 90  | 

۲۳ رشته یک دانشگاه در انتظار تصویب/ ظرفیت دکتری حرفه ای نظامند رشد کند

سایت دکتری ( www.PhDL.net )

دکتر محمدمهدی صدوقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه برای سال جاری تحصیلی ۱۶ رشته را برای تصویب به وزارت بهداشت فرستادیم که ۱۰ رشته از این تعداد پذیرفته شد و به تصویب رسید. 

وی خاطرنشان کرد: به هر حال برای هر رشته باید ساز و کار طولانی در شورای گسترش و شورای برنامه ریزی آموزش عالی طی شود. 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: ظرفیتی که ما برای رشته پزشکی به سازمان سنجش اعلام کرده بودیم برای سال تحصیلی جاری ۱۰۰ نفر بود اما در نهایت در چند بار تغییر در نهایت ۲۴۴ نفر دانشجوی پزشکی به دانشگاه ما معرفی شدند. 

صدوقی یادآور شد: از همین رو به نظر می رسد که باید برای پذیرش دانشجو در گروه دکتری حرفه ای یک فرمول مشخص وجود داشته باشد تا این میزان نوسان در میزان پذیرش دانشجو نداشته باشیم.

اخبار مشابه :

 1. ارزیابی یک استاد دانشگاه از رشته برق دانشگاه ایلام
 2. ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه پیام نور و پذیرش بدون آزمون کارشناسی
 3. اعلام ظرفیت دکتری تخصصی علوم پزشکی/ رشته و دانشگاه دارای بیشترین پذیرش
 4. تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون دکتری و ارشد دانشگاه آزاد

 خرید سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد | نمونه سوالات دکتری سراسری منابع دکتری | منابع آزمون دکتری | منابع دکتری 93 | منابع کنکور دکتری - سایت آزمون دکتری

www.PhdL.net
5241|442|0937


برچسب‌ها: دکتری حرفه ای , ظرفیت دکتری حرفه ای , دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , سایت دکتری , دکتر محمدمهدی صدوقی
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی 1392ساعت 12:53  توسط فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا آزاد 90  | 

نمونه سوالات دکتری آزاد 1380 تا 1390 کلیه رشته ها

نمونه سوالات دکتری آزاد 1380 تا 1390 کلیه رشته ها
مجموعه سوالات دکتری دانشگاه آزاد از 1380 تا 1390, سوالات دکتری دانشگاه آزاد |سوالات دکتری ۱۳۹۰ و دکتری ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری

سوالات سال 90 دانشگاه آزاد را در هر لحظه می توانید خرید نمایید.
سوالات سال 91 دانشگاه آزاد تا تاریخ 18/10/91 منتشر نشده است. برای خرید بعد از این تاریخ هماهنگ شود. {برای خرید سوالات سال 91 دانشگاه آزاد هماهنگ شود در صورت انتشار ارائه میگردد}

www.PhdL.net
5241|442|0937بانک سامان
شماره حساب :۱-۱۱۰۹۰۳۱-۲۴-۹۲۰۱ 
شماره کارت:  6219861001885655
بنام Moslem Arvin

www.PhdL.net
5241|442|0937

 خرید سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد | نمونه سوالات دکتری سراسری منابع دکتری | منابع آزمون دکتری | منابع دکتری 93 | منابع کنکور دکتری - سایت آزمون دکتری


برچسب‌ها: نمونه سوالات دکتری آزاد 1380 تا 1390 , سوالات سال 91 دانشگاه آزاد , نمونه سوالات دکتری آزاد , سوالات دکتری دانشگاه آزاد , مجموعه سوالات دکتری آزاد
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم خرداد 1392ساعت 4:49  توسط فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا آزاد 90  | 

دکتری بیماری شناسی گیاهی


phd-download-sample-test-questions-freeuniversity

- سوالات دکتری دانشگاه آزاد سال 90 را در هر لحظه می توانید خرید نمایید. 
- دفترچه سوالات دکتری دانشگاه آزاد 92 -91 - آزمون دکتری آزاد سال 91 - تا تاریخ 91/08/18 منتشر نشده است.برای خرید بعد از این تاریخ هماهنگ شود، سوالات دکترای 91 آزاد در صورت انتشار، ارائه میگردد.
www.PhdL.net
5241|442|0937

www.PhdL.net
5241|442|0937

 خرید سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد | نمونه سوالات دکتری سراسری منابع دکتری | منابع آزمون دکتری | منابع دکتری 93 | منابع کنکور دکتری - سایت آزمون دکتری


برچسب‌ها: دکتری بیماری شناسی گیاهی , سوالات دکتری بیماری شناسی گیاهی , نمونه سوالات دکتری دکتری بیماری شناسی گیاهی , سوالات دکتری ازاد 90 , سوالات دکتری آزاد 90
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد 1392ساعت 16:35  توسط فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا آزاد 90  | 

سوالات دکتری سراسری معماری شهرسازی مرمت مدیریت ساخت

گروه هنر2501-سوالات دکتری سراسری - مهندسی و مدیریت ساخت - مدیریت پروژه و .. 13912502-سوالات دکتری سراسری - مجموعه معماری 13912503-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شهرسازی 13912504-سوالات دکتری سراسری - پژوهش هنر 13912505-سوالات دکتری سراسری - مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی 13912506-سوالات دکتری سراسری - مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی 1391

همچنین:

سوالات سال 90 دانشگاه آزاد را در هر لحظه می توانید خرید نمایید.
سوالات سال 91 دانشگاه آزاد تا تاریخ 18/10/91 منتشر نشده است. برای خرید بعد از این تاریخ هماهنگ شود. {برای خرید سوالات سال 91 دانشگاه آزاد هماهنگ شود در صورت انتشار ارائه میگردد}


www.PhdL.net

دانلود نمونه سوالات دکتری دانشگاه سراسری سال ۹۰ و سال ۹۱
نمونه سوال دکتری سراسری 1390
نمونه سوالات دکتری نیمه متمرکز 90
فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا دانشگاه سراسری ۹۰-۹۱ از طریق ایمیل ( برای دانلود ) و پست پیشتاز

1- نحوه خرید نمونه سوالات آزمون دکترای ۹۰ یا ۹۱ یا هردو دانشگاه سراسری به صورت ایمیلبرای خرید و تهیه نمونه سوالات دکترای ۹۰ دانشگاه سراسری نیمه متمرکز می توانید پس از واریز مبلغ
به شماره حساب بانک سامان:
۱-۱۱۰۹۰۳۱-۲۴-۹۲۰۱  یا انتقال وجه از طریق تمامی کارت های عضو شتاب به شماره کارت 6219861001885655 بنام مسلم آروین
یک اس ام اس حاوی رشته درخواستی ، شماره فیش ( یا کد رهگیری در رسید بانکی ) و آدرس ایمیل به شماره موبایل 5241|442|0937 بفرستید تا سوالات به ایمیلتان ارسال شود.
سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز سال ۹۰ {زبان انگلیسی عمومی و استعداد تحصیلی}سوالات و منابع تخصصی رشته ها در سال ۹۱ تغییر نموده است درنتیجه سوالات دروس تخصصی سال ۹۰ بدرد نمیخورد. ۵۰۰۰ تومانسوالات دکتری سراسری سال ۹۱ {زبان انگلیسی عمومی با ژاسخ تشریحی، استعداد تحصیلی،دروس تخصصی} ۱۲۰۰۰ تومان

خرید با ایمیل سوالات سال ۹۰ سراسری ۵۰۰۰ تومان | با پست ۷۵۰۰ تومان
خرید با ایمیل سوالات سال ۹۱ سراسری ۱۲۰۰۰ تومان | با پست ۱۴۵۰۰ تومان

خرید با ایمیل سوالات سال ۹۰ و ۹۱ سراسری با ایمیل ۱۷۰۰۰ تومان | با پست پیشتاز ۲۱۰۰۰ تومان

2- نحوه خرید نمونه سوالات دکتری سال ۹۰ یا ۹۱ یا هردو از طریق پست پیشتازهمچنین داوطلبانی که می خواهند از طریق پست برایشان ارسال شود مبلغ سوالات را واریز و اطلاعات خود ( شماره رسید بانکی ، نام رشته درخواستی ، آدرس دقیق به همراه کد پستی و نام شخص گیرنده ) را به شماره 5241|442|0937 اس ام اس کنند تا به صورت پست پیشتاز برایشان ارسال شود که بین 2 تا 4 روز بستگی به محل سکونت شما طول خواهد کشید.

نیازی به پیگیری نخواهد بود و پس از ارسال از طریق پست ، شماره کد رهگیری مرسوله . و در صورت ارسال با ایمیل ، یک اس ام اس برای اطلاع شما ارسال خواهد شد تا سوالات را در ایمیلتان دانلود و مورد استفاده قرار دهید.

www.PhdL.net
5241|442|0937

www.PhdL.net
5241|442|0937

 خرید سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد | نمونه سوالات دکتری سراسری منابع دکتری | منابع آزمون دکتری | منابع دکتری 93 | منابع کنکور دکتری - سایت آزمون دکتری


برچسب‌ها: سوالات دکتری سراسری معماری , سوالات دکتری سراسری 91 , دفترچه سوالات دکتری سراسری , خرید سوالات دکتری 91 , منابع دکتری 91
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم دی 1391ساعت 23:44  توسط فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا آزاد 90  | 

زمان اعلام نتایج دکتری ۹۱ عوض شد | اعتراض به نمره مصاحبه آزمون دکتری ۹۱

phd-download-sample-test-questions-freeuniversity

سوالات سال 90 دانشگاه آزاد را در هر لحظه می توانید خرید نمایید.
سوالات سال 91 دانشگاه آزاد تا تاریخ 18/10/91 منتشر نشده است. برای خرید بعد از این تاریخ هماهنگ شود. {برای خرید سوالات سال 91 دانشگاه آزاد هماهنگ شود در صورت انتشار ارائه میگردد}

زمان نتایج نهایی آزمون دکتری ۹۱ به دلیل تخلف دانشگاه ها در مرحله مصاحبه به تعویق افتاد.
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به اینکه برخی از دانشگاهها نمرات مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری ۹۱ را کم یا صفر اعلام کرده اند، این موارد به وزیر علوم منعکس شده و ما در انتظار ابلاغ وزیر علوم در این زمینه هستیم.
دکتر حسین توکلی افزود: با توجه به اطلاعاتی که از نتایج مصاحبه های آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۱ از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به سازمان سنجش ارسال شده است، برخی از دانشگاهها و گروه های آموزشی نمرات مصاحبه را کم یا صفر و یا غایب به سازمان سنجش ارسال داشته اند.
توکلی تصریح کرد که این موضوع که نمره مصاحبه یک داوطلب دکتری که از مرحله آزمون کتبی قبول شده، صفر باشد پذیرفتنی نیست و آیا واقعا اطلاعات این داوطلبان درحد صفر بوده است.
وی افزود: نتایج بررسی های سازمان سنجش در این زمینه به وزیر علوم منعکس شده که در این خصوص به دانشگاههای ذیربط تذکر داده شود که در گزارش نمرات مصاحبه باید به نحوی عمل شود که حق داوطلبان ورود به دوره دکتری تضییع نشود.
توکلی خاطرنشان کرد: با توجه به نظرخواهی انجام گرفته از داوطلبان ورودی آزمون نیمه متمرکز دکتری ۹۱ ، بیشتر از ۷۰ درصد داوطلبان تقاضای افزایش وزن آزمون کتبی را داشته اند.
وی یادآور شد: سازمان سنجش منتظر ابلاغ نظر وزیر علوم است تا با توجه به برنامه زمانی پیش بینی شده برای اعلام نتایج و به منظور پاسخگویی در ارائه خدمات بهتر ترتیبی اتخاذ شد تا اسامی قبول شدگان در روز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش اعلام شود.
براساس ضوابط موجود، پذیرش دانشجویان دکتری در مرحله نهایی براساس یک نمره کل که شامل ۸۰ درصد نمره کل آزمون کتبی و ۲۰ درصد معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت تراز شده است با ضریب یک و نمره مصاحبه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با ضریب ۲ و همچنین سهمیه داوطلبان انجام می گیرد.
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: پذیرفته شدگان این دوره از آزمون دکتری ۹۱ نیمه متمرکز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که در آن پذیرفته شده اند مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دانشگاهها برنامه زمان بندی دیگری غیر از این دو روز اعلام کنند پذیرفته شدگان باید بر اساس همان برنامه به محل مورد قبولی مراجعه کنند.

زمان اعلام نتایج دکتری ۹۱ عوض شد
ازمون زبان ملی ثبت نام
نمرات کم و صفر دانشگاهها برای داوطلبان دکتری نام دانشگاهها
نتایج ‏‎ ‎نهایی دکتری ‏‎ ‎‏ ۹۱ در ۲۶ شهریور
نتایج نهایی کنکور دکتری ۹۱ ۲۶ شهریور
نتایج نهایی دکتری ۹۱ چه شد
سازمان سنجش اعلام نتایج نهایی کنکور ۹۱
زمان اعلام نتایچ دکتری ۹۱
دکترا نمره صفر
افزایش وزن آزمون کتبی دکتری
اعلام نتایج دکتری ۹۱ به تعویق افتاد
نمره تراز شده مصاحبه
کلید واژه ها:  آزمون دکتری, آزمون دکتری 91, آزمون دکتری 92, دکتری, نتایج آزمون دکتری 91, نتایج دکتری 91

www.PhdL.net
5241|442|0937

 خرید سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد | نمونه سوالات دکتری سراسری منابع دکتری | منابع آزمون دکتری | منابع دکتری 93 | منابع کنکور دکتری - سایت آزمون دکتری


برچسب‌ها: آزمون دکتری , آزمون دکتری 91 , آزمون دکتری 92 , دکتری , نتایج آزمون دکتری 91
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391ساعت 16:8  توسط فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا آزاد 90  | 

افزایش ۳ برابری ظرفیت دکتری

phd-download-sample-test-questions-freeuniversity

سوالات سال 90 دانشگاه آزاد را در هر لحظه می توانید خرید نمایید.
سوالات سال 91 دانشگاه آزاد تا تاریخ 18/10/91 منتشر نشده است. برای خرید بعد از این تاریخ هماهنگ شود. {برای خرید سوالات سال 91 دانشگاه آزاد هماهنگ شود در صورت انتشار ارائه میگردد}

ادامه پیگیری موضوع “استاد بازداشت شده دانشگاه شریف درآمریکا”
وزیر علوم خبر داد: امکان افزایش ۳ برابری ظرفیت دوره دکتری دانشگاه‌ها

وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری با اعلام اینکه به دنبال تامین تجهیزات مناسب‌تری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستیم، گفت:
با امکانات و اساتید موجود می‌توان تا ۳۵ هزار دانشجوی دکتری پذیرش کرد.

منطقه خراسان، کامران دانشجو در حاشیه اختتامیه اجلاس اساتید بسیجی دانشگاه های کشور و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دوران وزارت من ظرفیت کارشناسی ارشد از ۳۰هزار به ۹۰ هزار افزایش و ظرفیت دوره دکتری نیز از ۵۰۰۰ هزار به ۱۲ هزار تن افزایش یافت.
با توجه به وجود ۳۵ هزار عضو هیات علمی استادیار به بالا در دانشگاه‌های کشور می‌توان ظرفیت ورودی دکتری را تا سه برابر یعنی ۳۵ هزار تن افزایش داد.

وزیر علوم در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص پیگیری وزارت علوم در مورد وضعیت دکتر مجتبی عطاردی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف که در حال حاضر در آمریکا دربازداشت به سر می برد گفت : ما در حال پیگیری این موضوع هستیم ولی بدون اعلام عمومی چون امکان دارد پیگیری ما را دچار خدشه کند.

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
PHDL – دکتری

افزایش ۳ برابری ظرفیت دوره دکتری دانشگاه‌ها
امکان افزایش ۳ برابری ظرفیت دوره دکتری دانشگاه‌ها
امکان افزایش ظرفیت ۳ برابری دوره دکتری
کلید واژه ها:  آزمون دکترا, آزمون دکتری 92, اخبار دکتری, افزايش و ظرفيت دکتري,تحصيلات تکميلي, دکترای, دکتري, دکتری, دکتری 92, سایت دکتری, ظرفيت, ظرفيت دوره دکتري, ظرفیت دکتری, منابع دکتری 92, ورودي دکتري, پی ا چ دی, کنکور دکتری

www.PhdL.net
5241|442|0937

 خرید سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد | نمونه سوالات دکتری سراسری منابع دکتری | منابع آزمون دکتری | منابع دکتری 93 | منابع کنکور دکتری - سایت آزمون دکتری


برچسب‌ها: آزمون دکترا , آزمون دکتری 92 , اخبار دکتری , افزايش و ظرفيت دکتري , تحصيلات تکميلي
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391ساعت 16:7  توسط فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا آزاد 90  | 

آزمون زبان ملی ۹۱ : زمان ثبت نام و برگزاری آزمون زبان ملی سال ۹۱

phd-download-sample-test-questions-freeuniversity

سوالات سال 90 دانشگاه آزاد را در هر لحظه می توانید خرید نمایید.
سوالات سال 91 دانشگاه آزاد تا تاریخ 18/10/91 منتشر نشده است. برای خرید بعد از این تاریخ هماهنگ شود. {برای خرید سوالات سال 91 دانشگاه آزاد هماهنگ شود در صورت انتشار ارائه میگردد}

آزمون زبان ملی

از این پس برگزاری آزمون‌ زبان دانشگاه‌ها حذف و آزمون زبان ملی برای تعیین سطح زبان متقاضیان ورود به دوره مختلف تحصیلات تکمیلی برگزار می‌شود.

ثبت نام آزمون زبان ملی ۹۱

زمان ثبت‌ نام آزمون ملی زبان ۹۱ در شهریور ماه خواهد بود.

برگزاری آزمون زبان ملی ۹۱

زمان برگزاری آزمون آذرماه است.
اهداف برگزاری آزمون زبان ملی
جلوگیری از برگزاری آزمون‌های پراکنده زبان از جمله تولیمو و سایر آزمون‌هایی که توسط دانشگاه‌ها و موسسات دیگر برگزار می‌شد، هدف اولیه برگزاری آزمون زبان ملی است.
با توجه به دستورالعمل برگزاری آزمون زبان ملی، این آزمون با همکاری سازمان سنجش، سازمان امور دانشجویان و انجمن زبان ایران برگزار خواهد شد.
سرپرست سازمان سنجش تاکید کرد: با برگزاری آزمون زبان ملی ، از این پس دانشگاه‌ها برای ثبت نام و برگزاری آزمون‌های زبان جداگانه مجاز نیستند.

آزمون دکتری ۹۲

دکتر خدایی در خاتمه با بیان اینکه پیش از این قرار بود آزمون زبان ملی جایگزین آزمون زبان کنکوردکتری شود، به ایسنا گفت: این مسئله هنوز مشخص نشده است و سرانجام آزمون زبان کنکور دکتری با اعلام نتایج بازنگری آیین‌نامه آزمون دکتری در پایان شهریور ماه مشخص خواهد شد.

 • ثبت نام آزمون ملی زبان
 • ثبت نام آزمون زبان ملی
 • ثبت نام ازمون ملی زبان
 • ثبت نام زبان ملی
 • ثبت نام آزمون زبان ملی ۹۱
 • ثبت نام آزمون زبان ملی ۹۱
 • زمان ثبت نام ازمون ملی زبان دکتری
 • ازمون ملی زبان
 • زمان ثبت نام ازمون زبان ملی
 • شرایط ثبت نام آزمون ملی زبان
 • زمان ثبت‌ نام آزمون ملی زبان ۹۱
 • ثبت نام آزمون زبان ملی شهریور ۹۱
 • آزمون زبان ملی۹۱
 • تاریخ ثبت نام آزمون زبان ملی
 • ثبت نام آزمون زبان ملی۹۱
 • آزمون زبان ملی زمان
 • زمان ثبت نام آزمون زبان ملی ۹۱
 • آزمون زبان ملی ۹۱
 • ثبت نام زبان ملی سازمان سنجش
 • ثبت نام زبان ملی
 • ثبت نام زما ن ملی
 • نحوه برگزاری آزمون ملی زبان
 • نحوه ثبت نام در ازمون ملی زبان؟
 • تاریخ ثبت نام زبان ملی
 • ثبت‌ نام آزمون ملی زبان ۹۱
 • ثبت‌نام آزمون ملی زبان ۹۱
 • دستورالعمل برگزاری آزمون زبان ملی
 • زمان ثبت نام تولیمو ۹۲
 • زمان ثبت نام ازمون ملی زبان
 • زمان برگزاری آزمون ملی زبان

کلید واژه ها:  , , , , , , , ,

www.PhdL.net
5241|442|0937

 خرید سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد | نمونه سوالات دکتری سراسری منابع دکتری | منابع آزمون دکتری | منابع دکتری 93 | منابع کنکور دکتری - سایت آزمون دکتری


برچسب‌ها: آزمون دکتری , آزمون دکتری 92 , آزمون زبان ملی , آزمون زبان ملی 91 , آزمون زبان ملی 92
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391ساعت 16:3  توسط فروش دفترچه سوالات کنکور دکترا آزاد 90  | 

مطالب قدیمی‌تر